Sparvoc Lanaken is een sportclub waar iedereen op zijn niveau op een sportieve manier aan volleybal kan doen. Er zijn verscheidene senioren ploegen in competitie, er is een uitgebreide jeugdwerking waar jongeren van 6-18 jaar aan bod komen en er zijn enkele recreatieploegen die in de schaduw van onze club aan volleybal doen.

Dit is mogelijk dankzij de inzet van vele mensen die het volleybal een warm hart toedragen. De jeugdwerking is zeer belangrijk voor onze club en steunt op twee pijlers: enerzijds tracht de club om een degelijke sportieve opleiding te geven aan alle jeugdspelers door veelal gediplomeerde trainers. Anderzijds wil de club naar buiten komen met het imago van een dynamische club die bovendien overal kan terugkomen.

 Om dit te realiseren heeft de club voor zichzelf en haar spelers een gedragscharter opgesteld. Hieronder worden een aantal rechten en plichten opgesomd die gelden voor elk lid van Sparvoc Lanaken, zowel speler, trainer als bestuurder. Elk lid van Sparvoc verklaart zich akkoord met dit charter door zijn jaarlijkse aansluiting bij de club.

De voorzitter, de jeugdcoördinator en de sportieve commissie zullen toezien op het navolgen van dit charter. Afwijkingen, betwistingen en vragen omtrent het charter worden met hen opgenomen.

 

Algemeen

 De club heeft zich geëngageerd om haar leden in de best mogelijke omstandigheden aan sport te laten doen. De club tracht dit te realiseren door een degelijke accommodatie ter beschikking te stellen aan haar leden. Goed voorbereide trainingen worden gegeven door geschoolde en/of ervaren (jeugd)trainers. De club verwacht van de trainers dat ze 15 minuten voor aanvang van de trainingen aanwezig zijn en dat trainingen op een educatief verantwoorde manier gegeven worden.

 Ook alle verantwoordelijken van de club en de bestuursleden zullen zich ten allen tijden inzetten om de spelende leden in optimale omstandigheden hun sport te laten beoefenen en om de club in een zo positief mogelijk daglicht te stellen in de Limburgse volleybalwereld.

 Daarom eist de club van haar leden dat ze in het kader van clubactiviteiten een aantal regels respecteren.

Iedereen die wil volleyballen is welkom bij ons. Voorwaarde is dat men de juiste instelling heeft. De wil om bij te leren moet steeds aanwezig zijn en men zal dit trachten te realiseren door op een intensieve, constructieve en enthousiaste manier deel te nemen aan de trainingen.

 Elk lid verklaart zich door zijn jaarlijkse aansluiting akkoord met dit charter.

Van alle leden wordt verwacht dat men zich houdt aan de geldende maatschappelijke normen gedurende de clubactiviteiten. Je toont steeds en overal respect voor de club en houdt zo het imago van de club hoog.

 Van clubleden wordt verwacht dat men zich houdt aan onderrichtingen of richtlijnen van verantwoordelijken, officials, trainers of ploegafgevaardigden.

 Zet je in voor de Teamspirit:

Uit geen negatieve kritiek op anderen, maar geef opbouwende kritiek.

Praat problemen onder elkaar uit, eventueel met bemiddeling van trainer of ploegafgevaardigde.

Wanneer iemand in de groep het moeilijk heeft, geef je steun.

Zorg voor voldoende rust en voor een evenwichtige en gezonde voeding.

Alcohol en tabak zijn niet alleen bijzonder ongezond, maar hebben tevens een negatieve invloed op de prestaties van het lichaam. Daarom worden alcohol en tabak onder de 16 jaar verboden tijdens clubactiviteiten.

Drugs horen niet thuis in onze sportclub.

Het vervoer naar de uitwedstrijden wordt via beurtrol vastgelegd bij het begin van het seizoen. Wie niet kan moet zelf voor vervangend vervoer zorgen.

Van ieder lid wordt verwacht dat hij zich engageert bij extrasportieve evenementen, die tot doel hebben de club financieel te steunen (restaurantdag, karnaval,…..).

De jeugd- en reservewedstrijden worden geleid door clubscheidsrechters. De beperkte groep van vaste jeugdscheidsrechters kan evenwel niet alle wedstrijden leiden. Daarom kan elk lid gevraagd worden om minstens 1x per jaar een jeugd- of reservewedstrijd te leiden. Men zal tijdig op de hoogte gebracht worden wanneer men een wedstrijd moet fluiten. Wanneer men afwezig blijft, indien men verwacht wordt een wedstrijd te fluiten, mag men aan de eerstvolgende 2 wedstrijden van zijn eigen team niet deelnemen.

 

Trainingen en wedstrijden

 Iedereen volgt de trainingen en wedstrijden op regelmatige basis. De club verwacht dat men minstens 80% van de trainingen en wedstrijden aanwezig is. Indien dit niet het geval is, zal de trainer het betrokken lid peilen naar de reden van de regelmatige afwezigheid en zal de speler gevraagd worden om inspanningen te leveren om de trainingen en wedstrijden op regelmatige wijze bij te wonen.

 Indien regelmatige afwezigheid zich herhaalt, heeft de trainer het recht om het betrokken lid voor onbepaalde tijd te schorsen voor de trainingen en wedstrijden. Indien men toch niet aanwezig kan zijn, wordt de trainer (en niet een medespeler) op voorhand op de hoogte gebracht. Een uitzondering wordt gemaakt voor examenperioden.

 De club adviseert de leden wel om ook tijdens de examenperioden tijd voor ontspanning te nemen, bijv. door het volgen van de trainingen die in het weekend plaatshebben.

Elke training begint en eindigt stipt. Iedereen is 5’ voor aanvang in de zaal aanwezig. Men helpt bij het klaarzetten en opruimen van de zaal.

 Elke kwetsuur wordt voor aanvang van de activiteit gemeld aan de trainer. Kinésistenbehandeling wordt, indien geadviseerd door een arts, nauwgezet uitgevoerd. Taping of medische verzorging gebeuren vooraf.

 Het is niet toegelaten een training op gelijk welke manier te storen. Er wordt geen contact gezocht met andere personen buiten die van zijn eigen team, gsm’s worden afgezet,….

 Negatieve emotionele reacties zullen niet toegelaten worden. Indien je jezelf niet kan controleren, zal gevraagd worden om niet meer deel te nemen aan het vervolg van de training. Deze speler/speelster mag de sporthal evenwel niet verlaten voor het einde van de training. Enkel de trainer kan toestemming geven om de training voortijdig te verlaten.

 Kwetsuurverhogende factoren worden in de mate van het mogelijke vermeden: verloren ballen, rondslingerende kledij… . Juwelen (sieraden, armbanden, kettinkjes, ringen, piercings,…) dragen is verboden tijdens training en wedstrijd. Let op! Indien u juwelen draagt tijdens training of wedstrijd bent u niet verzekerd voor eventuele ongevallen!

 Er is steeds gelegenheid tot douchen en vanuit hygiënisch oogpunt wordt dit ook aangeraden.

 Het toezicht door de trainer beperkt zich vanaf 15’ voor tot en met 15’ na de training. Voor of na deze timing ligt de verantwoordelijkheid voor de kinderen niet bij de club maar volledig bij de ouders.

 Elke speler/speelster is verantwoordelijk voor de kledij die door de club ter beschikking wordt gesteld. De wedstrijduitrusting wordt enkel tijdens wedstrijden gebruikt. Beschadigingen aan clubkledij opzettelijk toegebracht zal door het lid vergoed worden aan de club.

 45’ voor aanvang van de wedstrijd is iedereen aanwezig in uniforme kledij.

De opwarming gebeurt gezamenlijk o.l.v. de kapitein.

 Spelers/speelsters die niet starten in de wedstrijd zijn steeds klaar om een speler op het terrein te vervangen. Zij houden zich warm en moedigen het team aan. Bij een time-out verzamelt het hele team rond de coach.

 Trainingen en wedstrijden van onze club hebben voorrang op selectietrainingen. In overleg met de trainer kan een oplossing gezocht worden indien zich conflicten voordoen.

 Alleen de ploegkapitein mag met de officials praten. Hij/zij doet dit op een rustige en beleefde manier.

 Iedere speler onderwerpt zich ook tijdens de wedstrijden aan de ploegtucht sportiviteit en respect voor ploegmaats en tegenstrever zijn hier onontbeerlijk .

 Na de wedstrijd zal iedereen de tegenstrever en de scheidsrechter de hand drukken.

 Na de wedstrijd neemt iedereen deel aan de stretching of cool-down zoals bepaald door de trainer.

 

Selectiecriteria

 De jeugdopleiding van Sparvoc streeft twee doelen na, ten eerste is het uitermate belangrijk van iedere speler tot op zijn hoogste niveau op te leiden, ten tweede moet Sparvoc ook resultaten behalen en dit ook met de jeugd.

 Sparvoc is in eerste instantie immers gekend als een club waar de jeugd een goede opleiding krijgt, gekoppeld aan jaarlijks meerdere kampioenen in de jeugdreeksen.

 Dit betekent dat in het tussenseizoen de jeugdploegen op een dergelijke manier samengesteld worden dat iedereen een maximum aan speelkansen aangereikt wordt. Dit is niet automatisch de categorie waartoe de speler toehoort op basis van zijn leeftijd.

 Het uitgangsprincipe is dat iedereen kan spelen, voor de D- en C-jeugd is spelgelegenheid nog prioritair en zal vooral bepaald worden door inzet en aanwezigheid op training, instelling en spelinzet tijdens de wedstrijd. Voor de B- en A-jeugd zal naast de bovenvermelde criteria ook de technische kwaliteiten mee de spelgelegenheid bepalen.

 Spelers en ouders mogen steeds uitleg vragen aan de trainer aangaande de spelgelegenheid tijdens een wedstrijd. Dit kan op een ogenblik dat het best past voor alle betrokkenen, bv. voor of na de eerstvolgende training.

Jeugdopleiding krijgt bij Sparvoc ook vorm door jeugdspelers met veel potentieel, kansen te geven bij de seniorenploegen en dit zowel op training als tijdens matchen.

 Talentvolle jeugdspelers zullen sneller en sneller kunnen doorstromen naar een seniorenploeg. Om dit te kunnen realiseren hebben we natuurlijk ook de steun van de ouders nodig, het kan immers dat dochter of zoonlief meerdere matchen per weekend moeten spelen. Eigenlijk streven we voor talenten naar drie trainingen en twee matchen per week.

 Trainers hebben notie van reeds gespeelde wedstrijden van de betrokken speler en nemen de nodige voorzorgen en maatregelen om overbelasting te voorkomen.

 Bij bekerwedstrijden wordt er door de club gekozen voor het resultaat. Dit betekent dat de trainer zijn keuze van de spelgelegenheid in belangrijke mate zal laten bepalen door de technische kwaliteiten van het team.

 Het is ook mogelijk dat spelers die tijdens de competitie in een hogere categorie spelen dan welke ze volgens hun leeftijd worden verondersteld te spelen voor de bekerwedstrijden aantreden in de lagere leeftijdscategorie.